SGL wordt SEM

In de afgelopen maanden hebt u/heb jij informatie ontvangen over de deelnemersbijeenkomst van de SGL op 7 november 2019. Op die goedbezochte bijeenkomst – we zijn daar dankbaar voor – hebben we de nieuwe naam voor de SGL gepresenteerd: SEM, Stichting Evangelisch Meldpunt. In de week na die 7e november hebben we als SGL-bestuur een fout gemaakt: we hebben verzuimd alle deelnemers over de nieuwe naam en motieven ervoor te informeren. Dit spijt ons! Als zo’n omissie gemaakt is, gaan ook andere dingen zomaar niet goed. Het was nadrukkelijk de bedoeling dat bezoekers van de SGL-site én mensen die de SGL een bericht stuurden automatisch zouden worden doorgeleid van oude naar nieuwe site en van oud naar nieuw mailadres. Helaas werkte deze ‘omleiding’ voor een aantal bezoekers/deelnemers niet; ook hiervoor onze oprechte excuses.

Waarom een nieuwe naam?

Zoals jullie weten wordt het steeds belangrijker om een organisatie, stichting of bedrijf op een herkenbare en aantrekkelijke manier te presenteren. Wat daarin o.m. van groot belang is, is dat er een ‘rechte lijn’ is tussen de naam en het (primaire) werk dat gebeurt. De SGL heeft als Stichting Gedragscode Leidinggevenden, in ieder geval qua naam, het accent gelegd op het trainen van leiders in een kerkelijke gemeente en organisatie; uitgangspunt was – en is – de ‘Gedragscode voor Leidinggevenden’. De SGL heeft een goede naam gekregen in de evangelische beweging in Nederland waarbij waarden als integriteit en betrouwbaarheid een grote rol speelden. 

In de afgelopen periode is de behoefte ontstaan om eens goed te kijken naar een aantal kernvragen rond naam en identiteit van de SGL, de zg. branding. Een zo’n kernvraag is het secuur bepalen van de primaire doelgroep. Op grond van enkele branding-sessies stelden we vast dat bij de SGL de primaire focus ligt op het (zijn van) Meldpunt. In die lijn doordenkend is een nieuwe naam de eerste goede stap om de complete groep mensen die bij de SGL bepaald worden te betrekken: leiders en leden;  gemeenten en organisaties, slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag en ook daders. Kortom, de SGL was toe aan verbreding van de missie met een naam die inclusiever en persoonlijker aanvoelt. 

SEM

Die naam is (dus) SEM, met als website wijzijnsem.nl. SEM staat voor Stichting Evangelisch Meldpunt; belangrijk onderdeel van SEM is het MAP, het Meld- en Advies Punt (het MAP), waar leden terecht kunnen. Met SEM zeggen wij dat iedereen die (helaas) met misbruik in welke vorm dan ook te maken krijgt, deel wordt van het verhaal waarin we zoeken naar passende vormen van recht. Persoonlijk en professioneel, toegankelijk en adequaat. Er is een separate meld- en adviespagina voor de leden, een pagina voor deelnemende gemeenten, kerken en organisaties, als ook een pagina die aandacht schenkt aan hoe je werkt aan een veilige omgeving

Graag leggen wij alle deelnemers (gemeenten, kerken, organisaties) deze missie voor om de toegankelijkheid naar SEM en het MAP te vergroten. We hopen dat deze nieuwe naam, de nieuwe bredere focus en de vernieuwde website een (extra) aansporing zijn om ons binnen de evangelische beweging te blijven inzetten voor waarden als transparantie en integriteit. 

Namens het bestuur van SEM,
Leendert de Jong | voorzitter

Voor informatie gebruikt u nu het volgende email adres: info@wijzijnsem.nl