Financiële cijfers 3e kwartaal 2020

De opbrengsten over de eerste negen maanden zijn ruim € 4.200 minder dan begroot. Dit is deels te verklaren doordat er in de vakantiemaanden juli en augustus minder inkomsten zijn geweest. In september is er een kleine verbetering te zien.

Er is € 18.700 minder uitgegeven dan het bedrag waar we rekening mee hielden. Dit ondanks de extra investering in apparatuur en de extra kosten voor de professionalisering van de communicatie. Deels komt dit door het uitvallen van verschillen activiteiten i.v.m. corona, deels doordat we intern onze begroting hebben aangepast om de extra kosten te kunnen betalen.

Het resultaat over deze periode is fors beter dan begroot, ruim € 14.000. Omdat we in het laatste kwartaal nog extra uitgaven moeten doen verwachten we uiteindelijk dit jaar op een klein positief resultaat uit te komen. Dit onder voorbehoud van de opbrengst financiële actie die in december zal plaatsvinden.

(Het resultaat van Stichting Tripodia is niet in dit overzicht verwerkt.)