Naam: Baptistengemeente Katwijk-Rijnsburg
Kamer van Koophandel onder het nummer van de ABC-gemeenten Nederland. 30283269.
RSIN nummer. 8066.72.298

Postadres

De Haven Groen van Prinstererweg 1, 2221 AA Katwijk.
Bezoekadres: Tripodia, Hoornesplein 155, 2221 BE Katwijk
Email: info@baptistengemeentekatwijk.nl

Doelstelling volgens de statuten

A. De Gemeente heeft de Bijbel, zijnde het geïnspireerde Woord van God, als grondslag voor geloof en leven en zij belijdt dat de Here Jezus de Zoon van God is.

B. De Gemeente stelt zich ten doel:

 • De Here God te loven en te eren.
 • De opbouw en het onderwijs van de Gemeente en haar gasten in het geloof in God en Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus.
 • Het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus.

De Gemeente tracht haar doel te bereiken door:

 • Het houden van onderlinge samenkomsten voor prediking, gebed, zang, doop en het vieren van de tafel des Heren.
 • Het verlenen van pastorale zorg.
 • Evangelisatie en verspreiding van christelijke lectuur.
 • Alle andere passende middelen.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Klik hier voor beleidsplan.

Bestuurssamenstelling

De Gemeente wordt bestuurd door de broederraad, welke bestaat uit ten minste 5 broeders die door en uit de Gemeente worden gekozen. Er is geen beloningsbeleid voor de bestuursleden/oudsten. Verder hebben wij een jeugdwerker in dienst die conform de cao Welzijn wordt beloond.

De functie van voorganger is vacant.
De Gemeente bestaat uit 5 raadsleden/bestuurders nl.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de gemeente

 • Wekelijkse bijeenkomsten organiseren.
 • Gemeenteleden regelmatig gerichte prediking en onderwijs geven over basisprincipes van discipelschap en wat wij geloven en belijden als gemeente.
 • Onderwijsprogramma’s voor kleuters, basisschoolkinderen en tieners.
 • Echtparen-, mannen- en vrouwenweekenden ter verdieping van relaties.
 • Promoten, meebidden en meewerken aan de Alpha cursus
 • Zorgdragen voor een goed vervolg van Alpha cursisten, ten einde een discipel van Jezus te worden
 • Het verlenen van pastorale zorg en diaconale zorg.
 • Een zendingscommissie, dat mensen uitzendt
 • Spotten, stimuleren en ondersteunen van mensen die zich voor de zending willen bekwamen.

Financiële verantwoording

Klik hier voor de staat van baten en lasten 2016